ลงทะเบียนธ.ออมสิน กู้ฉุกเฉิน เริ่มเวลา9.00น.เช็คสิทธิ์ที่นี่

20

เงินกู้ฉุกเฉินธนาคารออมสิน 10,000-50,000 บาท ปรับปรุงให้ลงทะเบียนได้แล้ว เริ่มเวลา 9.00น. วันที่16 เมษายน 2563 นี้ เช็คสิทธิ์ใครกู้ได้ไม่ได้ ติดบูโรกู้ได้หรือไม่ ใช้เอกสารอะไรในการกู้เงินฉุกเฉินธนาคารออมสิน เช็คได้ที่“www.gsb.or.th” 

เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ทางธนาคารออมสิน ได้ประกาศให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19 โดยปล่อยกู้ให้กับผู้ที่มีอาชีพอิสระ พ่อค้าแม่ค้าอิสระต่างๆ ยื่นกู้ได้ที่วงเงินสูงสุด 10,000 บาท คิดอัตราดอกเบี้ย 0.10% ให้ผ่อนชำระนาน 24 เดือน ไม่ต้องผ่อนชำระช่วง6เดือนแรก ไม่มีหลักค้ำประกัน 

ส่วนผู้ที่มีรายได้ประจำ ปล่อยวงเงินกู้ที่ 50,000 บาท กรณีผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีการแนบหลักฐานในการกู้ สามารถเข้าไปลงทะเบียนและขอเอกสารเพิ่มเติมได้ที่ www.gsb.or.th

หลังจากที่ทางธนาคารได้เปิดให้เข้าเว็บไซค์เพื่อยื่นกู้วันแรกนั้น(15 เม.ย.63)ประชาชนได้เข้าไปลงทะเบียนจำนวนมากส่งผลให้ระบบเครือข่ายเว็บไซต์ของธนาคารออมสินเกิดการขัดข้อง ซึ่งขณะนี้ทางธนาคารได้ปรับปรุงแก้ไขระบบเพื่อรองรับการเข้ามาลงทะเบียนของประชาชนใหม่เริ่มเวลา 9.00 น.ในวันที่ 16 เมษายน 2563 โดยคลิ๊กเข้าที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th ได้เลย

[adinserter block=”2″]

ตรวจคุณสมบัติของท่านก่อนลงทะเบียนยื่นกู้ สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ วงเงินกู้สูงสุด 10,000 บาท ผู้กู้มีคุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้มีอาชีพนอกภาคการเกษตร ที่มีอาชีพอิสระ มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภัยอื่นๆ

 2. กรณีเข้าโครงการสินเชื่อสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (COVID-19) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมโครงการฯ นี้

 3. มีสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 20-70 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลากู้แล้วอายุต้องไม่เกิน 70 ปี

 4. มีที่อยู่แน่นอน สามารถติดต่อได้

 5. ต้องการกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต

 6. วงเงินกู้ 10,000 บาท

 7. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน

 8. ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน จำนวน 24 งวด โดยปลอดการชำระหนี้ใน 6 งวดแรก รวมระยะเวลาผ่อนชำระ 2 ปี 6 เดือน หรือ ระยะเวลาสัญญา 30 เดือน

 9. ไม่ต้องใช้หลักประกันเงินกู้

 10. กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว

 11. ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้ในการลงทะเบียน ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก

 12. ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด

ตรวจคุณสมบัติของท่านก่อนลงทะเบียนยื่นกู้ สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ วงเงินกู้สูงสุด 50,000 บาท ผู้กู้มีคุณสมบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 1. เป็นผู้มีรายได้ประจำ แต่มีรายได้ลดลงหรือขาดรายได้ เนื่องจากได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19) และภัยอื่นๆ
  มีสัญชาติไทย มีอายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 65 ปี
 2. เป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่แน่นอน มีสถานที่ประกอบอาชีพ สามารถติดต่อได้
 3. ต้องการกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องชั่วคราวในการดำรงชีวิต
 4. วงเงินกู้ ไม่เกินรายละ 50,000 บาท ต่อราย
 5. อัตราดอกเบี้ยคงที่ (Flat Rate) ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนอัตราดอกเบี้ย กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือนของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ
 6. ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน จำนวน 36 งวด
 7. ต้องมีหลักประกัน (บุคคลค้ำประกัน 1-2 คน หรือหลักประกันประเภทอื่นที่ธนาคารกำหนด)
 8. กรณีผู้ขอกู้มีประวัติหนี้ค้างชำระ หรือ มีประวัติเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPLs) หรือ มีการปรับโครงสร้างหนี้ ในปัจจุบัน (ณ วันที่ขอกู้) ต้องมีการชำระหนี้เป็นปกติแล้ว
 9. ผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ จะได้รับเงินผ่านบัญชีเงินฝากที่ใช้เป็นบัญชีคู่โอนสำหรับหักชำระสินเชื่อ
 10. ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้ระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงินงวด
 11. การพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

เอกสารแนบเพิ่มเติมสำหรับผู้กู้ที่มีรายได้ประจำที่ต้องเตรียมมีดังต่อไปนี้

 1. สำเนาบัตรประชาชน ของผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

 2. สำเนาทะเบียนบ้านผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

 3. สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากเผื่อเรียกธนาคารออมสิน

 4. เอกสารแสดงรายรับ-รายจ่าย (ถ้ามี)

 5. หนังสือรับรองการเป็นพนักงาน ลูกจ้าง พร้อมเอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือนผู้กู้ และผู้ค้ำประกัน

 6. กรณีใช้หลักทรัพย์ค้ำประกัน ใช้สำเนาหลักประกัน เช่น โฉนดที่ดิน

 7. หลักฐานการได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนา (Covid-19) (ถ้ามี)

 8. เอกสารแสดงการชำระหนี้เป็นปกติ (กรณีลูกค้ามีประวัติหนี้ค้างชำระ)

ขั้นตอนการลงทะเบียนธนาคารออมสินคือ

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.gsb.or.th จากนั้น คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า เลือกประเภทเงินกู้ สำหรับ ผู้มีอาชีพอิสระ หรือ ผู้มีรายได้ประจำอ่านเงื่อนไข กดยินยอมข้อตกลงกรอกข้อมูลส่วนตัว กดส่งข้อมูล รอ SMS แจ้งเตือนลูกค้าที่ได้รับอนุมัติวงเงิน

ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขอให้ทุกท่านที่ประสงค์จะยื่นกู้เงินฉุกเฉินเข้าไปอ่านรายละเอียดทุกข้อตามที่ธนาคารออมสินระบุมาให้ครบทุกเงื่อนไข และหากมีข้อสงสัยก็สามารถโทรเข้าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คอลเซ็นเตอร์ 1115 ซึ่งขณะนี้ก็จะรอนานสักนิดเนื่องจากมีลูกค้าติดต่อเข้าไปสอบถามเป็นจำนวนมาก ขอให้ทุกคนสู้ๆ เราจะรอดไปด้วยกัน คนไทยสู้ๆ